Valtiopaivaasia HE 125/2011

HE 125/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun sekä eräiden merimiesten työaikaa ja vuosilomaa koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2012

Voimaantulo

01.04.2012

Säädöskokoelma
139/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merityöaikalain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2012

Voimaantulo

01.04.2012

Säädöskokoelma
140/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2012

Voimaantulo

01.04.2012

Säädöskokoelma
141/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2012

Voimaantulo

01.04.2012

Säädöskokoelma
142/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun muuttamisesta

2. Laki merityöaikalain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

3. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

4. Laki merimiesten vuosilomalain 17 a, 18 ja 19 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.11.2011

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Siitonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011 10
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2012 vp
Valmistunut

17.02.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.02.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2012 Päättynyt PTK 11/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.2012 Päättynyt PTK 14/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.2012

Vastaus
EV 4/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin