HE 125/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
963/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
967/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
964/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
965/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 - 2015 annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
966/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

3. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

5. Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 - 2015 annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Marttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 25/2013 vp
Valmistunut

22.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2013 Päättynyt PTK 105/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.2013

Vastaus
EV 125/2013 vp