HE 127/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1446/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.2001 Päättynyt PTK 107/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 21/2001 vp
Valmistunut

20.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 18/2001 vp
Valmistunut

26.10.2001

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 10/2001 vp
Valmistunut

18.10.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2001 Poistettu PTK 138/2001
28.11.2001 Keskeytetty PTK 140/2001
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2001

Vastaus
EV 173/2001 vp