HE 127/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

31.03.2010

Säädöskokoelma
915/2009
Sopimussarja
33/2010
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Caymansaarten hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista

Asetuksen voimaantulo

31.03.2010

Säädöskokoelma
190/2010
Sopimussarja
34/2010
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

31.03.2010

Säädöskokoelma
190/2010
Sopimussarja
34/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Sopimus Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Asetuksen voimaantulo

31.03.2010

Säädöskokoelma
190/2010
Sopimussarja
34/2010
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

31.03.2010

Säädöskokoelma
190/2010
Sopimussarja
34/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Sopimus Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

4. Sopimus Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Caymansaarten hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista

2. Sopimus Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

3. Sopimus Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

4. Sopimus Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Colliander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.2009 Päättynyt PTK 80/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2009 vp
Valmistunut

23.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2009 Päättynyt PTK 100/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.2009

Vastaus
EV 156/2009 vp