HE 128/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

13.05.2011

Säädöskokoelma
916/2009
Sopimussarja
58/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta

Asetuksen voimaantulo

13.05.2011

Säädöskokoelma
428/2011
Sopimussarja
59/2011
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

13.05.2011

Säädöskokoelma
428/2011
Sopimussarja
59/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Asetuksen voimaantulo

13.05.2011

Säädöskokoelma
428/2011
Sopimussarja
59/2011
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

13.05.2011

Säädöskokoelma
428/2011
Sopimussarja
59/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

4. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta

2. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

3. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

4. Sopimus Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Colliander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.2009 Päättynyt PTK 80/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2009 vp
Valmistunut

23.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2009 Päättynyt PTK 100/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.2009

Vastaus
EV 157/2009 vp