HE 128/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1103/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1104/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pönkä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/2010 vp
Valmistunut

22.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1.lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulo- ja soveltamissäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.2010 Päättynyt PTK 107/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

30

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.2010

Vastaus
EV 171/2010 vp