HE 128/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.02.2013

Säädöskokoelma
717/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Alho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2012 Päättynyt PTK 93/2012
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 5/2012 vp
Valmistunut

24.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2012 Keskeytetty PTK 104/2012
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2012 Keskeytetty PTK 109/2012
14.11.2012 Päättynyt PTK 110/2012 4
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.2012

Vastaus
EV 102/2012 vp