HE 129/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

04.05.2005

Säädöskokoelma
1012/2004
Sopimussarja
37/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Asetuksen voimaantulo

04.05.2005

Säädöskokoelma
264/2005
Sopimussarja
38/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Harvola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2004 Päättynyt PTK 85/2004
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 13/2004 vp
Valmistunut

26.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 9 päivänä syyskuuta 2002 Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.2004 Päättynyt PTK 115/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2004 Päättynyt PTK 118/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2004

Vastaus
EV 148/2004 vp