Valtiopaivaasia HE 13/2001

HE 13/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
580/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
581/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
582/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 6 §:n muuttamisesta

3. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.02.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.2001 Päättynyt PTK 17/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2001 vp
Valmistunut

30.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 3. ja 4. hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hylätään ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2001 vp
Valmistunut

14.03.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2001 Päättynyt PTK 69/2001 2
Päätös

1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksyttiin ja 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 3. ja 4. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdasta ja 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2001