HE 13/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
580/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
581/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
582/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 6 §:n muuttamisesta

3. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.2001 Päättynyt PTK 17/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2001 vp
Valmistunut

30.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 3. ja 4. hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hylätään ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2001 Päättynyt PTK 69/2001
Päätös

1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksyttiin ja 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 3. ja 4. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdasta ja 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2001

Vastaus
EV 68/2001 vp