HE 13/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

22.05.2002

Säädöskokoelma
364/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2002

Voimaantulo

22.05.2002

Säädöskokoelma
365/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.03.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2002 Päättynyt PTK 20/2002
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 15/2002 vp
Valmistunut

17.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.4.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2002 Päättynyt PTK 46/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2002

Vastaus
EV 50/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin