HE 13/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
469/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
470/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
471/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
472/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
473/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

2. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

3. Laki perintökaaren muuttamisesta

4. Laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta

5. Laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.03.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2005 Päättynyt PTK 21/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2006 vp
Valmistunut

07.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 31/2004 vp, LA 20/2005 vp, LA 30/2005 vp ja LA 41/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2006 Päättynyt PTK 40/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2006

Vastaus
EV 40/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot