Valtiopaivaasia HE 13/2005

HE 13/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
469/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
470/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
471/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
472/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
473/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulosottolain muuttamisesta

2. Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta

3. Laki perintökaaren muuttamisesta

4. Laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta

5. Laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.03.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.03.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2005 Päättynyt PTK 21/2005 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2006 vp
Valmistunut

07.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 31/2004 vp, LA 20/2005 vp, LA 30/2005 vp ja LA 41/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2006 Päättynyt PTK 40/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot