Valtiopaivaasia HE 13/2006

HE 13/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
370/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
371/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki markkinaoikeuslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
372/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
373/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
374/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
375/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
376/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 81 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
377/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki maakaaren 6 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
378/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
379/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muutta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
380/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki markkinaoikeuslain 15 §:n muuttamisesta

4. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 §:n muuttamisesta

8. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 81 §:n muuttamisesta

9. Laki maakaaren 6 luvun 14 §:n muuttamisesta

10. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

11. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muutta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.03.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006 9
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. ja 9.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.01.2007 Päättynyt PTK 144/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.01.2007 Päättynyt PTK 146/2006 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2007