HE 13/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
370/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
371/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki markkinaoikeuslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
372/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
373/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
374/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
375/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
376/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 81 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
377/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki maakaaren 6 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
378/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
379/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muutta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
380/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki markkinaoikeuslain 15 §:n muuttamisesta

4. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta

6. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 §:n muuttamisesta

8. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 81 §:n muuttamisesta

9. Laki maakaaren 6 luvun 14 §:n muuttamisesta

10. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

11. Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muutta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. ja 9.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2007 Päättynyt PTK 144/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.01.2007 Päättynyt PTK 146/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2007

Vastaus
EV 269/2006 vp