Valtiopaivaasia HE 13/2009

HE 13/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

01.05.2009

Säädöskokoelma
273/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

01.05.2009

Säädöskokoelma
274/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

01.05.2009

Säädöskokoelma
275/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

3. Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.02.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vaalijohtaja Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2009 Keskeytetty PTK 18/2009 4
05.03.2009 Päättynyt PTK 19/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2009 vp
Valmistunut

27.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 14/2009 vp ja LA 23/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Keskeytetty PTK 34/2009 1
03.04.2009 Päättynyt PTK 36/2009 1 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2009 Päättynyt PTK 37/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot