HE 13/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain 25 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2012

Voimaantulo

01.06.2012

Säädöskokoelma
249/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

25.05.2012

Voimaantulo

01.06.2012

Säädöskokoelma
250/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain 25 luvun muuttamisesta

2. Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hiitola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.03.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2012 Päättynyt PTK 27/2012
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/2012 vp
Valmistunut

17.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2012 Päättynyt PTK 39/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.05.2012

Vastaus
EV 28/2012 vp