HE 13/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
414/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Lahdenperä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.2014 Päättynyt PTK 30/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2014 vp
Valmistunut

30.04.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.2014 Päättynyt PTK 49/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.2014 Päättynyt PTK 50/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2014

Vastaus
EV 38/2014 vp