HE 130/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1294/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pönkä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/1999 vp
Valmistunut

03.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 109/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1999

Vastaus
EV 123/1999 vp