HE 130/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1456/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1457/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1458/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1459/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

3. Laki verontilityslain muuttamisesta

4. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Parkkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2001 Päättynyt PTK 106/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/2001 vp
Valmistunut

23.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 177/1999 vp sekä LA 191/1999 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2001 Päättynyt PTK 142/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Keskeytetty PTK 146/2001
05.12.2001 Päättynyt PTK 147/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2001

Vastaus
EV 183/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot