HE 130/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1514/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1515/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1516/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1525/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta

4. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Lahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2011 vp
Valmistunut

07.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvät 4.- 7. lakiehdotus ja 9.- 11. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen HE 130/2011 vp sisältyvät 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 130/2011 vp sisältyvä 2. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvä 3. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 130/2011 vp sisältyvä 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2. ja 3. lakiehdotuksiksi, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvä 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvät 1. ja 12. lakiehdotus hylätään ja että lakialoitteet LA 6/2011 vp, LA 8/2011 vp, LA 18/2011 vp, LA 19/2011 vp, LA 22/2011 vp, LA 25/2011 vp, LA 26/2011 vp, LA 29/2011 vp, LA 38/2011 vp ja LA 41/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2011 Keskeytetty PTK 82/2011
09.12.2011 Päättynyt PTK 83/2011 9-26
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien 1. - 11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 50/2011 sisältyvien 1. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2011 Keskeytetty PTK 84/2011
13.12.2011 Päättynyt PTK 85/2011 1,2
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, valiokunnan mietintöön sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 50/2011 sisältyvien 1. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 50/2011 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2011

Vastaus
EV 104/2011 vp