HE 131/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki omaishoidon tuesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
937/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
938/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
939/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki omaishoidon tuesta

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Silvennoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2005 vp
Valmistunut

09.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 13/2003 vp ja LA 5/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2005 Keskeytetty PTK 117/2005
11.11.2005 Päättynyt PTK 118/2005 3-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2005

Vastaus
EV 134/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot