Valtiopaivaasia HE 132/1997

HE 132/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Oikeusapulaki

Päätös

Hylätty

2) Laki oikeusaputoimen hallinnosta (Uusi nimike: Laki valtion oikeusaputoimistoista, LaVM 17/1997 vp)

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
106/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
107/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki esitutkintalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
108/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
109/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7) Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8) Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 82 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
110/1998
Päätös

Hyväksytty

11) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12) Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n ja 15 luvun 4 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n muuttamisesta, LaVM 17/1997 vp)

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
111/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

14) Laki ulkomaalaislain 67 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
112/1998
Päätös

Hyväksytty

15) Uusi laki: Laki yleisestä oikeusavusta, LaVM 17/1997 vp

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
104/1998
Päätös

Hyväksytty

16) Uusi laki: Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta, LaVM 17/1997 vp

Vahvistettu

06.02.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
105/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Oikeusapulaki

2) Laki oikeusaputoimen hallinnosta (Uusi nimike: Laki valtion oikeusaputoimistoista, LaVM 17/1997 vp)

3) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

4) Laki esitutkintalain 29 §:n muuttamisesta

5) Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

6) Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

7) Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

8) Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta

9) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 82 §:n muuttamisesta

10) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 62 §:n muuttamisesta

11) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

12) Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n ja 15 luvun 4 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n muuttamisesta, LaVM 17/1997 vp)

13) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 28 §:n muuttamisesta

14) Laki ulkomaalaislain 67 §:n kumoamisesta

15) Uusi laki: Laki yleisestä oikeusavusta, LaVM 17/1997 vp

16) Uusi laki: Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta, LaVM 17/1997 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lundström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/1997 vp
Valmistunut

05.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 163/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1997 Päättynyt PTK 164/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1997 Keskeytynyt PTK 165/1997
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1997 Päättynyt PTK 171/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1997

​​​​