Valtiopaivaasia HE 132/2001

HE 132/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1389/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1390/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1391/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1392/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1393/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1394/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

6. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2001

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2001 Päättynyt PTK 107/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 17/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 32/2000 vp ja LA 138/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 22/2001 vp
Valmistunut

13.11.2001

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 140/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2001 Päättynyt PTK 142/2001 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001 8
04.12.2001 Keskeytetty PTK 146/2001 8
05.12.2001 Päättynyt PTK 147/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot