HE 132/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaalisista yrityksistä

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1351/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1352/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1353/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalisista yrityksistä

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 ja 11 §:n muuttamisesta

3. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

35

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 9/2003 vp
Valmistunut

10.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2003 Keskeytetty PTK 110/2003
12.12.2003 Päättynyt PTK 112/2003 2-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2003 Keskeytetty PTK 113/2003
16.12.2003 Päättynyt PTK 114/2003 2
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2003

Vastaus
EV 130/2003 vp