HE 132/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

27.12.2007

Säädöskokoelma
1264/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

27.12.2007

Säädöskokoelma
1265/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi finanssisihteeri Puumalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2007 vp
Valmistunut

07.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2007 Keskeytetty PTK 96/2007
14.12.2007 Päättynyt PTK 98/2007 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2007 Keskeytetty PTK 99/2007
18.12.2007 Päättynyt PTK 100/2007 6
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2007

Vastaus
EV 141/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin