HE 133/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Rahoitusvakuuslaki

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
11/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
12/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2004

Voimaantulo

01.02.2004

Säädöskokoelma
13/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rahoitusvakuuslaki

2. Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

3. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Astola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2003 Päättynyt PTK 95/2003
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2003 vp
Valmistunut

05.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2003 Päättynyt PTK 109/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2003

Vastaus
EV 121/2003 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin