HE 133/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
992/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2010 vp
Valmistunut

01.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 72/2009 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2010 Päättynyt PTK 95/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.2010

Vastaus
EV 141/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot