Valtiopaivaasia HE 133/2012

HE 133/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
916/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
917/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
918/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
919/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
920/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merityösopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
921/2012
Päätös

Hyväksytty

7. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
922/2012
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
923/2012
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
924/2012
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
925/2012
Päätös

Hyväksytty

11. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
926/2012
Päätös

Hyväksytty

12. Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
927/2012
Päätös

Hyväksytty

13. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
928/2012
Päätös

Hyväksytty

14. Laki tuloverolain 92 ja 127 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
929/2012
Päätös

Hyväksytty

15. Laki nimikirjalain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
930/2012
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
931/2012
Päätös

Hyväksytty

17. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
932/2012
Päätös

Hyväksytty

18. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
933/2012
Päätös

Hyväksytty

19. Laki kansaneläkelain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
934/2012
Päätös

Hyväksytty

20. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
935/2012
Päätös

Hyväksytty

21. Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
936/2012
Päätös

Hyväksytty

22. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamista

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
937/2012
Päätös

Hyväksytty

23. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n 13 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
938/2012
Päätös

Hyväksytty

24. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
939/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

25. Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
940/2012
Päätös

Hyväksytty

26. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
941/2012
Päätös

Hyväksytty

27. Laki työttömyyskassalain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
942/2012
Päätös

Hyväksytty

28. Laki sosiaalihuoltolain 29 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
943/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

2. Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain kumoamisesta

3. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

4. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki työsopimuslain muuttamisesta

6. Laki merityösopimuslain muuttamisesta

7. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

8. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 49 §:n muuttamisesta

9. Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta

10. Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta

11. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

12. Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n muuttamisesta

13. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

14. Laki tuloverolain 92 ja 127 a §:n muuttamisesta

15. Laki nimikirjalain 3 §:n muuttamisesta

16. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

17. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

18. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

19. Laki kansaneläkelain 35 §:n muuttamisesta

20. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

21. Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 9 §:n muuttamisesta

22. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamista

23. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n 13 kohdan kumoamisesta

24. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

25. Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

26. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

27. Laki työttömyyskassalain 26 §:n muuttamisesta

28. Laki sosiaalihuoltolain 29 e §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.2012

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2012 Päättynyt PTK 97/2012 5
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 7/2012 vp
Valmistunut

05.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2., 4.-23. ja 25.-28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 24. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että toimenpidealoite TPA 8/2011 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/2012 vp
Valmistunut

22.11.2012

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 41/2012 vp
Valmistunut

16.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012 22
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 12 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot