HE 134/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
923/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Palonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/2000 vp
Valmistunut

29.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään kolme lausumaa

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2000 Päättynyt PTK 116/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2000 Keskeytetty PTK 121/2000
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

Vastaus
EV 112/2000 vp

Asiasanat