HE 134/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
875/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2002 vp
Valmistunut

27.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi sen 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.2002 Päättynyt PTK 110/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.2002

Vastaus
EV 123/2002 vp