HE 134/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
1184/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kimari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 14/2005 vp
Valmistunut

15.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan, paitsi 6, 9, 11 ja 13 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.2005 Keskeytetty PTK 121/2005
18.11.2005 Päättynyt PTK 122/2005 11
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2005 Päättynyt PTK 124/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 13 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2005

Vastaus
EV 144/2005 vp