Valtiopaivaasia HE 134/2010

HE 134/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1161/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1162/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1163/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

2. Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3. Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010 12
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010 13
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2010 vp
Valmistunut

27.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Keskeytetty PTK 111/2010 14
12.11.2010 Päättynyt PTK 113/2010 3 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2010