Valtiopaivaasia HE 134/2012

HE 134/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1001/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1002/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1003/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1004/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.2012

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meling

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2012 Päättynyt PTK 97/2012 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2012 vp
Valmistunut

04.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/2012 vp
Valmistunut

29.11.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 20/2012 vp
Valmistunut

23.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 16
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012 21
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 9 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012