HE 135/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1324/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1325/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1999 vp
Valmistunut

07.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi ensimmäisen lakiehdotuksen 10 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 116/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

Vastaus
EV 130/1999 vp