HE 135/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1016/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1017/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1018/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Posio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2004 Päättynyt PTK 85/2004
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2004 vp
Valmistunut

19.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2004 Päättynyt PTK 112/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2004 Päättynyt PTK 113/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.2004

Vastaus
EV 141/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin