HE 136/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain 7 ja 9 c §:n ja valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion eläkelain 7 ja 9 c §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion eläkelain 7 §:n muuttamisesta)

Vahvistettu

10.01.1992

Voimaantulo

15.01.1992

Säädöskokoelma
5/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1992

Voimaantulo

15.01.1992

Säädöskokoelma
6/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain 7 ja 9 c §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion eläkelain 7 §:n muuttamisesta)

2) Laki valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1991 Pp 22.10. PTK 67/1991
22.10.1991 Poistettu PTK 70/1991
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2098

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1991 Päättynyt PTK 110/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 43
Istuntopöytäkirjan sivu

3820

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 18
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 41
Istuntopöytäkirjan sivu

4051

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991