HE 136/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuustileistä annetun lain 6 ja 32 §:n muuttamisesta sekä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sekä siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 6 ja 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
919/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sekä siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.11.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
920/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 6 ja 32 §:n muuttamisesta

2) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sekä siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1993 Päättynyt PTK 97/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2513

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 31/1993 vp
Valmistunut

30.09.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.10.1993 Päättynyt PTK 112/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 114/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3281

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.10.1993