HE 136/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.2000

Voimaantulo

01.04.2000

Säädöskokoelma
287/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.2000

Voimaantulo

01.04.2000

Säädöskokoelma
288/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

2. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2000 vp
Valmistunut

17.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina, paitsi ensimmäisen lakiehdotuksen 165 c § sekä toisen lakiehdotuksen 132 c § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2000 Päättynyt PTK 13/2000
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2000 Poistettu PTK 14/2000
18.02.2000 Päättynyt PTK 16/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2000 Päättynyt PTK 17/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2000

Vastaus
EV 22/2000 vp