Valtiopaivaasia HE 136/2005

HE 136/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1019/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1020/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1021/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kääriäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005 21
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005 21
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005 23
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 13/2005 vp
Valmistunut

09.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2005 Päättynyt PTK 117/2005 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2005