HE 136/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1019/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1020/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1021/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kääriäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2005 Poistettu PTK 91/2005
21.09.2005 Poistettu PTK 92/2005
22.09.2005 Päättynyt PTK 93/2005
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 13/2005 vp
Valmistunut

09.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2005 Päättynyt PTK 117/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2005

Vastaus
EV 132/2005 vp