HE 136/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
868/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
870/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
869/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi

2. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

3. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Simola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/2008 vp
Valmistunut

05.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2008 Päättynyt PTK 102/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2008

Vastaus
EV 134/2008 vp