HE 136/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä

Asetuksen voimaantulo

13.02.2012

Säädöskokoelma
61/2012
Sopimussarja
9/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meling

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.12.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2011 Päättynyt PTK 80/2011
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2011 vp
Valmistunut

07.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy Tukholmassa 23 päivänä marraskuuta 2011 Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2011 Päättynyt PTK 82/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2011

Vastaus
EV 98/2011 vp