Valtiopaivaasia HE 137/1999

HE 137/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
812/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
813/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki päihdehuoltolain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
814/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 25 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
815/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
816/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 14 ja 19 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
817/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
818/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
819/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

3. Laki päihdehuoltolain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 25 §:n kumoamisesta

5. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta

6. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 14 ja 19 §:n kumoamisesta

7. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

8. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jouttimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999 21
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/2000 vp
Valmistunut

15.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4.-6. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 173/1999 vp hylätään, sekä että hyväksytään lausumat.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2000 vp
Valmistunut

31.03.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 7/2000 vp
Valmistunut

09.05.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7a/2000 vp
Valmistunut

14.06.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Keskeytetty PTK 91/2000 1
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 7 11-13
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 7/2000: Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 10 §:n 3 momentista, 17 §:n 4 momentista ja 20 §:n 1momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.PeVL 7a/2000: Valiokunta esitti, että 1. lakiehdotus voidaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan I käsittelyssä hyväksymässä muodossa käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.09.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​