HE 137/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki henkilötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
986/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilötietolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vettenranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2000 vp
Valmistunut

26.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 7.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2000 Päättynyt PTK 132/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2000 Päättynyt PTK 136/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2000

Vastaus
EV 144/2000 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin