Valtiopaivaasia HE 137/2004

HE 137/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
297/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
298/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
299/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
300/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
301/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
302/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
303/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
304/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

3. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki rikoslain muuttamisesta

5. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

6. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

7. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 §:n muuttamisesta

8. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

9. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2004 Päättynyt PTK 89/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2005 vp
Valmistunut

29.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4., 5. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 9. lakiehdotus hylätään ja että 1., 3., 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2005 vp
Valmistunut

01.03.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.03.2005 Päättynyt PTK 31/2005 2
Päätös

1.- 8. lakiehdotukset hyväksyttiin ja 9. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. - 8. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen muutoksenhakujärjestelmää koskevista säännöksistä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin