HE 137/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Vahvistettu

21.10.2005

Voimaantulo

21.10.2005

Säädöskokoelma
825/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.2005 Päättynyt PTK 95/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2005 vp
Valmistunut

04.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2005 Päättynyt PTK 101/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.10.2005

Vastaus
EV 114/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin