Valtiopaivaasia HE 137/2011

HE 137/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.02.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
88/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki ulkoasiainhallintolain 15 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.02.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
89/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkoasiainhallintolain 15 ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.12.2011

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallitusneuvos Paavilainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.12.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2011 Päättynyt PTK 89/2011 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2012 vp
Valmistunut

10.02.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2012 Päättynyt PTK 7/2012 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2012 Päättynyt PTK 10/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1. ja 3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2012

Vastaus
EV 1/2012 vp