HE 137/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1011/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1012/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
1013/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

2. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta

3. Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hiitola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2012 Päättynyt PTK 101/2012
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/2012 vp
Valmistunut

30.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.2012 Päättynyt PTK 123/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2012

Vastaus
EV 146/2012 vp