HE 137/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiön valvontamaksusta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki säätiön valvontamaksusta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1048/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki säätiön valvontamaksusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kotala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

33

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2013 vp
Valmistunut

27.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 ja 7 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2013 Päättynyt PTK 123/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2013

Vastaus
EV 165/2013 vp