HE 138/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lähetetyistä työntekijöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lähetetyistä työntekijöistä

Vahvistettu

09.12.1999

Voimaantulo

16.12.1999

Säädöskokoelma
1146/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työsopimuslain 17 ja 51 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.1999

Voimaantulo

16.12.1999

Säädöskokoelma
1147/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.1999

Voimaantulo

16.12.1999

Säädöskokoelma
1148/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lähetetyistä työntekijöistä

2. Laki työsopimuslain 17 ja 51 a §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Liukkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Päätös

Asia lähetettiin työasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1999 vp
Valmistunut

25.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 101/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

29

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.1999

Vastaus
EV 98/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin