HE 138/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1144/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1145/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1146/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1147/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ollinkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina paitsi 1. lakiehdotuksen 22 a §:n 4 momentti muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 12/2000 vp
Valmistunut

10.11.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 16/2000 vp
Valmistunut

20.10.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Keskeytetty PTK 154/2000
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 9-12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2000 Päättynyt PTK 161/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2000

Vastaus
EV 210/2000 vp