Valtiopaivaasia HE 138/2004

HE 138/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
308/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
309/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
310/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

2. Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta

3. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2004

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Knuuti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2004 Päättynyt PTK 89/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2006 vp
Valmistunut

09.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että lakialoite LA 34/2004 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 49/2004 vp
Valmistunut

15.12.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/2005 vp
Valmistunut

18.02.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2006 Päättynyt PTK 7/2006 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2006 Poistettu PTK 10/2006 5
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.03.2006

Vastaus
EV 4/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot