Valtiopaivaasia HE 138/2005

HE 138/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Ilmailulaitoksesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1245/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Ilmailuhallinnosta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1247/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1249/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki aluevalvontalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1251/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki meripelastuslain 4 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1252/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Ilmailulaitoksesta

2. Laki Ilmailuhallinnosta

3. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta

4. Laki aluevalvontalain muuttamisesta

5. Laki meripelastuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.09.2005

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Korpela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.2005 Päättynyt PTK 95/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 25/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1-5 hyväksytään muutettuina, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 47/2005 vp
Valmistunut

11.11.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2005 Päättynyt PTK 129/2005 15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 32
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2.-4. lakiehdotus vain, jos valiokunnan 2. lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentista, 3. lakiehdotuksen 21 §:stä sekä 4. lakiehdotuksen 23 a §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2005